نمونه کارهای گروه کاتالوگ و بروشور

  • کاتالوگ و بروشور

    • گروه : کاتالوگ و بروشور
    • 915 بازدید

    از جمله امور چاپی که بیشتر در دست مردم دیده میشود و مصرف زیادی برای تبلیغات دارند کاتالوگ و بروشور است . در سمینارها و کنفراسها و نمایشگاه ها نیز استفاده خاص خود را دارند.